W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci” z siedzibą w Mogielnicy (05-640), Górki – Izabelin 34.

2) Udostępnione dane osobowe oraz wizerunek mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, a także w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

3) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom lub instytucjom związanym z realizowaną działalnością statutową Administratora, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym pracownikom/współpracownikom i partnerom projektowym Administratora, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych.

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci” zadań statutowych  oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez Stowarzyszenie obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.

6) W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Udostępnienie Administratorowi danych osobowych oraz wizerunku w celu jego przetwarzania w ramach prowadzonej statutowo działalności jest dobrowolne, jednakże konieczne do kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem.

9) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973