W rocznym zeznaniu podatkowym prosimy o wpisanie naszego numeru
KRS - 0000302339

Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych o nazwie ,,Przyszłość Naszych Dzieci” zwanej dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla osób niepełnosprawnych, wspieranie możliwie pełnego usamodzielniania się osób niepełnosprawnych, upowszechnianie oraz wspieranie organizacji, które podejmują takie działania.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Górki-Izabelin.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami / oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu uzyskuje osobowość prawną ,
oraz ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§8

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, skierowana jest na rzecz mieszkańców Gminy Mogielnica i Powiatu Grójeckiego.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1 obronę interesów osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności życiowej i fizycznej oraz udzielania wsparcia ich rodzinom;
2 wzajemną współpracę i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom Stowarzyszenia;
3 rozwój i wspieranie różnych form i metod rehabilitacji;
4 tworzenie, współtworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i opieki zgodnych z potrzebami osób niepełnosprawnych;
5 współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych;
6 organizowanie imprez okolicznościowych oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
7 prowadzenie działalności integrującej osoby niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną;
8 promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych;
9 inne działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych;
10 ochronę i promocję zdrowia;
11 organizowanie form samopomocy;
12 prowadzenie działań charytatywnych;
13 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14 naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
15 promocję i organizację wolontariatu.

§10

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opierać się będzie na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

§11

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na cele statutowe.
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
1. odpłatna działalność statutowa prowadzona jest w zakresie: a. organizowania różnych form i metod rehabilitacji, b.organizowania edukacji, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, c. prowadzenia świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i opieki zgodnych z potrzebami osób niepełnosprawnych.
2. nieodpłatna działalność statutowa prowadzona jest w zakresie:
a. organizowania różnych form i metod rehabilitacji,
b. organizowania edukacji, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
c. prowadzenia świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i
opieki zgodnych z potrzebami osób niepełnosprawnych,
d. wzajemnej współpracy i pomocy osobom niepełnosprawnym,
e. obrony interesów osób niepełnosprawnych, zwiększenia ich aktywności życiowej i fizycznej oraz udzielania wsparcia ich rodzinom,
f. współpracy z osobami i instytucjami w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
g. organizowania imprez okolicznościowych,
h. prowadzenia działalności integrujące osoby niepełnosprawne,
i. organizowania form samopomocy,
j. prowadzenia działań charytatywnych,
k. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
l. promocję i organizację wolontariatu
ł. Podejmowania innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§13

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, które spełniają poniższe warunki:
a. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b. nie są pozbawione praw publicznych,
c. wyrażą gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zobowiązały się wnosić pomoc rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, zobowiązały się przestrzegać statutu i zostały przyjęte na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, które wniosły wkład w rozwój idei i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje zwykłą większością głosów w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Od decyzji odmownej zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji Zarządu.

5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu członków,
c. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
e. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
g. korzystać z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a. brać czynny udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
b. przestrzegać statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
c. regularnie opłacać składki członkowskie,
d. nie naruszać solidarności organizacyjnej.
e. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać o dobre jego imię,

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. utraty osobowości prawnej przez „członka wspierającego”,
d. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek i nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
f. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. O wykluczeniu z członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd jest zobowiązany umożliwić członkom złożenie wyjaśnień ustnie lub na piśmie. O treści uchwały Zarząd zawiadamia w ciągu 7 dni.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
4. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, zwanym dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwanym dalej „Zarządem”.
c) Komisja Rewizyjna.

§17

1. Wybory do władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2. Walne Zgromadzenie może zarządzić głosowanie jawne.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Na mocy odrębnych przepisów statutu lub decyzji władz Stowarzyszenia mogą być tworzone komisje, zespoły lub inne ciała do realizacji określonych spraw Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowych organów.
5. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust.4 i 5 podpunkt b pełni on swoja funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§18

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
a. Zwyczajne;
b. Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby „członków zwyczajnych” Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
7. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.
8. Walne Zgromadzenie pracuje wg ustalonego porządku obrad. Porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony, nie może być poszerzony o zmianę Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a. ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia;
b. uchwalanie statutu i jego zmian;
c. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych ciał powołanych przez Zarząd;
d. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
e. udzielenia absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej;
f. ustalanie składek członkowskich;
g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
i. nadawanie tytułu „Członka Honorowego” Stowarzyszenia;
j. podejmowanie innych uchwał w przypadku wynikających ze statutu oraz innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Stowarzyszenia

§20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
2.Zarząd składa się z 4-7 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub inny członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków składu Zarządu (quorum).
4. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
7. Zarząd dokonuje podziału czynności między poszczególnych członków w sprawie nie wymagających kolektywnego działania.

§21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
b. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
c. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i ustalanie budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków,
g. składanie sprawozdań z działań na Walnym Zebraniu Członków,
h. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne zgromadzenie Członków;

Komisja Rewizyjna

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
c. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
e. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie [lub odmowę udzielenia]absolutorium władzom Stowarzyszenia
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego ani osoba pozostająca z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6.Członek Komisji Rewizyjnej nie może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§23

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje,
c. środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
d. środki otrzymane od sponsorów,
e. darowizny,
f. zapisy i spadki,
g. środki ze zbiórek publicznych,
h. dochody z majątku
g. dochody z działalności.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawami. .
5.Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6.Następujące czynności Zarządu dysponującego majątkiem i funduszami Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków:
a nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b. zaciągnięcie kredytu, pożyczki,
c. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości na okres większy niż 3 lata,
d. rozporządzanie składnikiem majątku Stowarzyszenia większym niż 20.000zł
lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
e. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§24

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§25

Oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§26

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§27

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały WZ oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. WZ podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawcach nieuregulowanych niniejszych Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
/Dz.U. z 1989r. Nr . 20 poz. 104; z 1990r. Nr . 14 poz 86/.

Górki – Izabelin, dnia 18.05.2011r.

Kontakt

507 058 022
512 227 197
info@przyszloscnd.org

Adres

Górki-Izabelin 34
05-640 Mogielnica

BANK PEKAO SA
55 1240 5660 1111 0010 4326 7973